ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ „BAUMIT CLUB”

I. Общи разпоредби.

Програмата за лоялност „BAUMIT CLUB” се организира от Баумит България ЕООД, с ЕИК №: 121006242, седалище и адрес на управление: гр.  Елин Пелин – 2100, ул. България № 38.

Настоящите Общи условия уреждат правилата за използване на Сайта, провеждането на- и участието в Програмата за лоялност „BAUMIT CLUB”. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Баумит България ЕООД, от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн club.baumit.bg, както и отношенията с Участниците, които се регистрират за участие в Програмата, на Сайта на Програмата.

Използването на този сайт се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Баумит България ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

Настоящите общи условия обвързват всички потребители. С посещението на Сайта, натискането на всеки един обект, линк (интернет връзка) или бутон, разположени на страниците на club.baumit.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

II. Дефиниции.

Освен ако не е посочено друго, термините, думите и изразите в тези Общи условия, започващи с главни букви, включително дефинирани по-горе, имат следното значение:

Организатор – дружеството Баумит България ЕООД, с ЕИК №: 121006242, седалище и адрес на управление: гр.  Елин Пелин – 2100, ул. България № 38.  и има значението, дадено на това понятие в точка 1 алинея 1.1 от Общите условия.

Администратор на лични данни - дружеството Баумит България ЕООД, с ЕИК №: 121006242, седалище и адрес на управление: гр.  Елин Пелин – 2100, ул. България № 38, представлява администратор на лични данни и обработва лични данни на Участниците в Програмата, за целите на провеждането, администрирането и отчитането на Програмата. Баумит България ЕООД обработва лични данни на физически лица - Потребители на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн club.baumit.bg.

Обработващ лични данни – лице на което Администратора на лични данни възлага дейности по обработване на лични данни, свързани с администрирането и обслужването на Сайта и Програмата. Обработващ на лични данни е „Медияпост Хит Мейл България“ЕООД, с ЕИК:131468795.

Изпълнител на Програмата – определено от Организатора лице – „Медияпост Хит Мейл България“ЕООД, с ЕИК:131468795., ангажирано с техническата поддръжка и обезпечаване провеждането на Програмата.

Програма – Програма за лоялност „BAUMIT CLUB“ и има значението, дадено на това понятие в точка 2 от Общите условия.

Сайт – интернет страницата, намираща се на домейн - https://club.baumit.bg/, както и поддомейните му.

Участник – физическо лице, което закупува Баумит продукти, участващи в Програмата, като част от своята дейност и НЯМА сключени директни договорености с Баумит.

Регистрация – има значението, дадено на това понятие в т. 8. от Общите условия и представлява задължително изискване за участие в Програмата.  

Ниво на участие – има значението, дадено в т.10 от Общите условия и представлява ниво на участие в Програмата, което достига всеки Участник, в зависимост от броя на  Точките, които същият е натрупал. Нивата на участие са три:  Баумит Майстор (начално ниво), Баумит Баш Майстор и Баумит Профи.

Точки - Броят точки, които Участникът получава за публикуването в Сайта на Програмата, на всеки закупен от него Баумит продукт. Точките са индивидуално определени за всеки отделен Баумит продукт и са достъпни в Списъка на продуктите -  https://club.baumit.bg/produkti

Баумит продукти, участващи в програмата – продукти на Баумит България ЕООД, при закупуването на които и след публикуването на покупките в Програмата, Участниците получават Точки, с натрупването на които могат да получат съответни Отстъпки, съгласно Общите условия. Баумит продуктите са разделени са в 3 категории: Фасади, Мазилки и шпакловки, Лепила, замазки и сухи смеси, Списъкът на продуктите е достъпен на уебсайта на Програмата - https://club.baumit.bg/produkti.

Списък на продуктите съдържа информация за Баумит продуктите, участващи в Програмата и броят точки, който закупуването и регистрацията на всеки отделен Баумит продукт, носи на участниците. Наличен в Сайта на Програмата на адрес - https://club.baumit.bg/produkti.

Инструменти - движими вещи, предоставяни от Организатора, като отстъпки в Програмата, които Участниците могат да получат в замяна на събрани от тях точки, съобразно Нивото, на участие на което се намират. Инструментите и тяхната равностойност в Точки са упоменати и достъпни на  - https://club.baumit.bg/instrumenti.

ЕdenRed Карта – има значението по т.11 и представлява парична Отстъпка, предоставяна от Организатора, която Участниците на Ниво на участие – Баумит Профи могат да получат в замяна на събрани от тях точки. Карта Edenred е предплатена, презареждаема Mastercard карта, предназначена за разплащане във всички търговски обекти с POS терминал, както и за онлайн покупки. Периодът на валидност на Картата е посочен на картата. За повече информация за картата - https://www.edenred.bg/

Забележка: Участниците – юридически лица, достигнали Ниво на участие – Баумит Профи, могат да получат в замяна на натрупаните от тях точки съответната отстъпка, на посочена от тях банкова сметка.

Дистрибутор – всеки търговец, който има сключен договор и/или споразумение с Баумит България ЕООД.

Период на програмата – е срокът в който Участниците могат да регистрират своите покупки и да трупат точки, срещу които получават отстъпки. За Първи период на Програмата се счита времето  от 01.12.2021 г. до 30.11.2022 г. Всеки Следващ период на Програмата започва от 01.12 на същата година и завършва на 30-ти ноември  на следващата година. Събраните точки са валидни до 1-ви декември на съответната година. След тази дата, на база на събраните точки се изчисляват полагащите се отстъпки, за което се уведомяват Участниците, на посочените от тях имейл адреси.

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организатор на програмата за лоялност „BAUMIT CLUB” (наричана оттук нататък „Програмата”) е „Баумит България“ ЕООД, със седалище в гр. Елин Пелин ул. „България“ 38, ЕИК: BG 121006242 (наричан оттук нататък Организатор).

1.2. Организаторът си запазва правото да променя Общите условия на Програмата по всяко време. Всички промени ще бъдат анонсирани публично на уебсайта на програмата club.baumit.bg (наричан оттук нататък Сайта) и ще влязат в сила 24 часа след тяхното публикуване.

1.3. Настоящите Общи условия са налични на Сайта безплатно за всеки заинтересован, в раздел „Общи условия”.

1.4. Настоящите Общи условия са валидни от 01.12.2023 г. включително.

2. ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ „BAUMIT CLUB”

2.1. „BAUMIT CLUB” (наричан по-долу Програмата) представлява инициатива на Баумит България ЕООД, насочена към неговите лоялни клиенти – физически и юридически лица, съгласно дефинициите и се реализира, чрез онлайн платформата (Сайта), намираща се на интернет адрес - https://club.baumit.bg/ 

2.2. В Програмата майсторите (физически лица) и строителни фирми (юридически лица) - лоялни клиенти на Баумит могат да се регистрират и да обявяват своите покупки, срещу което да трупат точки и да получават отстъпки за постигнат оборот, съгласно Общите условия.

3. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

3.1. Настоящата програма за лоялност BAUMIT CLUB е насочена към майстори и строителни фирми, съгласно дефинициите – потребители на продукти Баумит и цели същите да бъдат поощрени, чрез получаване на отстъпки за постигнат оборот.

3.2. За всяка регистрирана покупка, Участникът в Програмата ще получава Точки. С натрупване на Точките, Участникът ще преминава в следващо ниво на Програмата и ще има възможност да получи различни Отстъпки, под формата на професионални Инструменти, съпътстващи полагането на съответните продукти, или в парична форма.

4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

4.1 Програмата се провежда и важи за покупки направени, на територията на Република България.

5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

5.1 Провеждането на Програмата не се ограничава със срок.

5.2 Програмата ще бъде достъпна за Регистрация на Участници от 1. декември 2023 г. и ще приема регистрации на покупки до 30. ноември 2024 г. включително.

5.3 Организаторът си запазва правото да промени този срок по всяко време. – Няма краен срок, да се синхронизира с Дефинициите.

5.4 Организаторът може да прекрати Програмата в края на всеки един програмен период, за което уведомява участниците с едномесечно предизвестие.

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

6.1 В Програмата за лоялност имат право да се регистрират дееспособни физически лица, навършили 18 години, както и юридически лица (строителни фирми), с които НЯМА сключени директни договорености, споразумения за цени и/или отстъпки и/или приети оферти, по които е започнало изпълнението, изготвени от Баумит.

6.2 В Програмата НЯМАТ право да участват служителите на „Баумит България“ ЕООД и членовете на техните семейства; служители на дистрибуторите на „Баумит България“ ЕООД и техните семейства и служителите на строителни фирми, с които „Баумит България“ ЕООД има сключени споразумения.

6.3 По смисъла и за целите на Общите условия и Програмата, под членове на семейството се разбират – съпрузите, техните родители и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, в това число родени, припознати, осиновени, доведени и заварени деца, с изключение на сключилите брак.

6.4 На следващо място - съвместно живеещи лица, без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните родители и техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, в това число родени и припознати деца, с изключение на сключилите брак.

6.5 Членове на семейството са и роднините по съребрена линия до четвърта степен, включително, в това число братя/сестри, лели, чичовци, племенници, първи братовчеди.

6.6 Организаторът има право да прекрати Регистрацията на конкретен Участник, ако условията по точка 6 са нарушени, както и при други нарушения на Общите условия на Програмата или при установени действия, във вреда на Организатора или Програмата.

6.7 Чрез участието си в Програмата, всички Участници заявяват, че са запознати с Общите условия, разбират техния смисъл и са съгласни напълно и безусловно с тях.

7. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ. ИЗКЛЮЧВАНЕ

7.1 Регистрация на Участниците представлява задължително условие за участие в Програмата.

 • Всеки Участник се регистрира за участие в Програмата, като попълни комплексно и правилно формата за Регистрация, достъпна на Сайта, съгласно Общите условия.
 • Запознаването и приемането на Общите условия е задължително условие за Регистрацията на Участниците.

7.2 Регистрацията се счита за завършена и потвърдена, след като регистриращият се за участие отвори имейл за потвърждение и последва съдържащия се в имейла линк (интернет връзка), изпратен на посочена от него електронна поща.

7.3 При потвърждение на Регистрацията си, всеки Участник автоматично получава 25 Точки в своя профил за участие в Програмата.

7.4 Всеки Участник има възможност да получава и натрупва Точки, в своя профил в Програмата, като:

 • Закупи Баумит продукти, участващи в Програмата, публикува в своя профил издадената фактура за направената от него покупка и получи одобрението ѝ.
 • Увеличи точките за закупен от него продукт през времетраенето на допълнителна промоция, за която ще бъде уведомен на посочения от него имейл. Увеличаването на точките е възможно само за продукти, закупени в съответния период на промоцията.

7.5 Участието в програмата е доброволно. Участникът в програмата може да се Регистрира за участие в Програмата или да се откаже от участието си по всяко време на нейната продължителност. Информация за отказ от участие в Програмата трябва се изпраща на адрес info@baumit.bg.

7.6 В случай на отказ от участие в Програмата, автоматично се изчисляват натрупаните от Участника Точки и същият може да получи своята отстъпка, съответно на достигнатото ниво.

7.7 Организаторът може, по своя преценка да изключи Участник в Програмата и без предизвестие, като посочи причините за изключването. Известието за изключване на Участник от Програмата се изпраща на посочения от него имейл адрес, във формата за Регистрация.

7.8 Причини, обосноваващи изключването на Участник в Програмата са:

 • Неправилно, непълно, неточно и/или невярно попълване на формата за Регистрация;
 • Неспазване и/или нарушаване на Общите условия на Програмата;
 • Нарушаване условията на т. 6 от Общите условия на Програмата;
 • Действия или бездействия на Участника в Програмата, в нарушение на закона, принципите на морала и добрите нрави, както и на правния обичай;
 • Действия или бездействия на Участника в програмата, във вреда на Организатора, включително нарушаващи правата и законните интереси, уронващи престижа и доброто име на Организатора.

7.9 В случай на изключване на Участник в Програмата Точките, натрупани в профила на Участника, се анулират и същият губи правото да получава Отстъпки и Инструменти.

7.10 Участникът не дължи връщане на получени преди дата на изключване Отстъпки и Инструменти.

7.11 При изключване от Програмата, Участникът дължи пълно обезщетение на Организатора и/или неговите подизпълнители, за всички съдебни и извънсъдебни действия, както и да заплати всички дължими такси или разходи, реално претърпени от Организатора.

7.12 Всички коментари, въпроси, възражения или рекламации (оплаквания), свързани с функционирането на Програмата или Участието в нея, Участниците могат да изпращат писмено на адреса на Организатора: гр. Елин Пелин, ул. България 38, Баумит България ЕООД или на имейл info@baumit.bg.

8. РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА

8.1 За да се регистрират в Програмата, Участниците трябва да попълнят във формата за Регистрация на Сайта необходимите свои лични данни. Личните данни трябва да са истинни, точни и актуални. Организаторът може да идентифицира Участника и да се свърже с него, когато това е необходимо, или при изпращане на заявената отстъпка.

8.2 Правилно попълнена форма за първоначална Регистрация - за физически лица включва:

 • Име и фамилия*
 • Тел. на участника за контакт*
 • Област:*
 • Имейл на регистриращия се за контакт:*
 • Парола*

8.3 Правилно попълнена форма за първоначална Регистрация - за юридически лица (строителни фирми):

 • Фирма*
 • Адрес по седалище и управление на фирмата*
 • Булстат*
 • МОЛ*
 • Лице за контакт*
 • Снимка на документ за банкова сметка на фирмата*
 • Телефон на регистриращия*
 • Имейл на регистриращия за контакт*
 • Парола*

*Полетата, отбелязани със знак „*“, са задължителни.
** При достигане на по-високо ниво в Програмата, Участниците е необходимо да предоставят допълнителни данни, посочени в т.12 от Общите условия.

8.4 Тази информация ще бъде използвана за валидиране Регистрацията на  Участниците в Програмата, както и за определяне и изпращане/получаване на Отстъпките. Необходимо и задължително условие е името и фамилията на лицето, което се регистрира в програмата, да съвпадат с данните му по лична карта.

8.5 Необходимо и задължително условие за Регистрация и участие в Програмата е Участниците да се запознаят и да приемат Общите условия на Програмата и Общата политика на защита на личните данни на Баумит България ЕООД. При несъгласие с- и неприемане на Общите условия и Общата политика за защита на личните данни, Регистрацията и Участието в Програмата не са възможни.

8.6 Необходимо и задължително условие за Регистрация и Участие е обработването на личните данни на Участниците, от страна на Баумит България ЕООД, в качеството му на Организатор на Програмата и Администратор на лични данни, за целите на провеждането, администрирането и отчитането на програмата.

8.7 Баумит България ЕООД, с оглед техническото обезпечаване и поддръжка на Сайта и Програмата, възлага дейности по обработване на лични данни на Медия Пост Хит Мейл България ЕООД - Обработващ на лични данни и Изпълнител на програмата.

8.8 При Регистрацията си в Програмата, Участниците съгласят да получават информация, свързана с новини, нови продукти, оферти (предложения) и промоции по Програмата.

8.9 Всеки участник носи лична отговорност за всяка директна или индиректна последица, в резултат от неговите лични действия или бездействия, при Регистрацията и участието си вПрограмата, в това число – отговорност за предоставяне на неверни и неточни данни и документи.

8.10 Всеки участник в Програмата се съгласява да обезщети напълно Организатора и/или неговите подизпълнители за всички съдебни и извънсъдебни действия, както и да заплати всички дължими такси или разходи, реално претърпени от Организатора, в резултат на нарушаване на Общите условия, от страна на Участника.

8.11 Организаторът си запазва правото да провери регистрационната форма или дали Участникът в програмата изпълнява условията на програмата и за тази цел има право да поиска информация, данни, обяснения, документи, в случай на оправдани съмнения в това отношение, а Участникът в програмата е длъжен да удовлетвори тези искания на Организатора в рамките на 14 дни от датата на получаване на искането.

8.12 Минимални технически изисквания за участие в Програмата и използване на услугите, предоставяни по електронен път, са наличието инсталиран Уеб браузър, например Internet Explorer 9.0 (или по-нов), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Safari, Chrome 10.0 и достъп до интернет.

8.13 Организаторът забранява предоставянето на незаконно съдържание от Участниците в Програмата, чрез Сайта на Програмата, включително по-специално изявления и мнения, които са обидни за други Участници в Програмата, нецензурни – вулгарни изрази, расистки, унизителни, нелепи, осмешаващи изявления и др. Забраняват се всякакви опити за манипулация на Сайта и/или Програмата.

9. ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ПРОГРАМАТА

9.1 За да получава и натрупва Точки в Програмата, всеки Участник публикува снимки/изображения на фактурите за закупени Баумит продукти, участващи в Програмата, през бутона „Качете документ“, в секция „Моят профил“ на Сайта.

9.2 Снимката/изображението трябва да бъде на издадена фактура или издадена фактура и касов бон, лично на физическото или юридическото лице, регистрирано за участие в Програмата.

9.3 Участникът има техническа възможност да качи по 1 снимка/изображение за всяка отделна покупка, с разширение на файла .jpg или .png.

9.4 Всяка качена от Участника в Програмата снимка ще бъде разгледана за одобрение от администратор в рамките на 5 работни дни.

9.5 Задължително условие за одобрение на покупката и начисляването на Точки е качените снимки да бъдат ясни и четливи, като съдържат информация за закупените Баумит продукти и задължителните реквизити на фактурата - дата, № на фактурата, продукт, количество, цена, издател на фактурата.

9.6 В случай, че качените документи не отговарят на изискванията на Програмата, с Участника се свързва администратор на предоставения от него имейл и му предоставя указания за отстраняване на нередовностите. При неизпълнение на указанията Организаторът не одобрява покупката и не начислява Точки на Участика, за което уведомява същия на посочения от него имейл.

9.7 При неодобряване на дадена покупка, публикуваната от Участника снимка не се премахва и остава в профила на Участника, като доказателство за извършената операция.

9.8 Чрез Регистрацията си в Програмата Участниците се съгласяват, публикуваните от тях снимки да бъдат използвани от Организатора за целите и във връзка с изпълнението и отчетността по Програмата.

9.9 Участниците имат право да регистрират дадена покупка до 2 месеца след издаването на фактурата.

9.10 Срокът за обработване на регистрирана покупка и присъждането на съответен брой Точки на Участниците е не повече от пет работни дни, считано от публикуването на снимката в Програмата. Същите продукти, със съответната опаковка и точки, са визуализирани в Сайта.

9.11 ВАЖНО! Точки ще бъдат начислявани на Участниците в Програмата само и единствено за Баумит продукти, участващи в Програмата (съгласно Списъка на продуктите - https://club.baumit.bg/produkti.) и закупени от Дистрибуторите на Организатора.

9.12 Всеки Участник в  Програмата също е длъжен своевременно и без забавяне да изпрати на Организатора копия от фактурите на количествени и други корекции, във връзка със закупуването на продукти, през периода на действие на Програмата, което ще намали натрупаните от него Точки.

9.13 Една фактура за покупка на продукти може да бъде основание за начисляване на Точки само веднъж.

9.14 Списъкът на фактурите, изпратени от Участника, и информацията за Точките, начислени от Организатора, ще бъдат достъпни в индивидуалния акаунт на всеки Участник в Сайта на Програмата.

9.15 Организаторът по всяко време на действие на Програмата има право да проверява и сверява публикуваните снимки/изображения на фактури за покупки и количествени корекции и данните с действителното, фактическо положение и реално направените покупки и корекции, с цел изчисляване на Точки и тяхната актуалност.

9.16 При установено несъответствие между публикувана фактура и реално направената покупка, не се начисляват Точки на Участника, а вече начислените (за съответната покупка) се отнемат.

9.17 Уастникът е длъжен да съдейства за установяване на съответствието между публикуваната фактура и направената покупка, при съответно искане от страна на Организатора.

10. НИВА НА УЧАСТИЕ И ТОЧКИ

Броят на Точките, събрани от Участника, определя Нивото на членство, обозначено като:

a) Участници, натрупали до 9999 точки са разпределени към ниво Баумит Майстор.

b) Всички участници, натрупали от 10000 до 19999 точки преминават в ниво Баумит Баш Майстор.

c) Всички участници, натрупали над 20 000 точки, преминават в ниво Баумит Профи.

- Изчисляване на точките за ниво Баумит Профи. 

      От 20 000 – 29 999 точки  - 1т = 0,01лв.бонус

      От 30 000 – 39 999 точки- 1т = 0,015лв. бонус

      От 40 000 точки- нагоре  1т = 0,02лв. бонус

d) Точките се начисляват след публикуването от Участника на покупката в Програмата. Точковата стойност на продуктите, участващи в Програмата може да се променя през целия период на Програмата, за което Участниците биват уведомени на посочения от тях имейл адрес. Наличността на натрупаните точки, както и тяхната парична равностойност всеки Участник може да следи през своя профил в Програмата. Промяната в броя на точките не представлява промяна в Общите условия. 

e) На 1-ви декември на съответната година, за всеки Период на Програмата, натрупаните от Участниците Точки ще бъдат занулени и ще стартира новият Период на Програмата, за който Участниците ще могат да събират точки. Натрупаните и необменени за Инструменти и Отстъпки Точки, от предходния Период не се прехвърлят в следващия.

f) Срокът за публикуване на фактури за закупени Баумит Продукти, съгласно т.9.9 изтича на 30-ти ноември на съответната година. Публикуваните до тази дата фактури ще бъдат обработени в срокът по 9.10 и Участникът ще може да заяви своите Инструменти/отстъпки най-късно до 10-ти декември на съответната година.

11. ОТСТЪПКИ ЗА ПОКУПКИ

11.1 Отстъпките, достъпни за Участниците в Програмата, са следните:

a) На първо ниво – Баумит Майстор не се получават отстъпки.

b) На второ ниво – Баумит Баш Майстор, Участникът може съобразно натрупаните точки да получи професионален инструмент. Списъкът на всички налични инструменти и техните стойности, изразени в Точки, се включва в раздела Инструменти на Сайта на Програмата и е достъпен за всички Участници. Организаторът си запазва правото да променя и актуализира списъка с Инструментите по всяко време, за което уведомява Участника на посочения от него имейл адрес.

   - Поръчката на избрания инструмент се извършва от Участника, през собствения му профил в Програмата на www.club.baumit.bg и като обмени натрупаните Точки за съответния Инструмент. След като бъде поръчан Инструментът, числеността на достъпните на профила на Участника в програмата Точки се намалява с  изразената в Точки стойност на инструмента. Срокът за доставка на инструмента е 10 работни дни от датата на подаване на поръчката. Посочените в Сайта изображения на професионалните инструменти са с илюстративен характер.

   - Крайният срок за заявяване на Инструменти и Отстъпки за първия Период на Програмата е 10.12.2021 г., а за всеки следващ период – 10 декември на съответната година.c) На трето ниво – Баумит Профи – Участникът може да получи Отстъпка в парично изражение по карта EDENRED Mastercard. Преводите по картата ще бъдат направени след края на програмата. Автоматично, след 01 декември на съответната година Картата се изпраща от Организатора, с препоръчана поща чрез лицензиран пощенски оператор, с обратни документи, приложени в пратката. Картата EDENRED Mastercard, съдържа на лицевата си страна данни за титуляра и валидността на картата. Картата се зарежда със съответната сума, съответно натрупаните точки, след като Организаторът получи обратните документи и подаде съответна информация към EDENRED.

- Участникът – юридическо лице, достигнал трето ниво – Баумит Профи може да получи Отстъпка в парично изражение по посочената при регистрацията му банкова сметка и като прикачи удостоверение за сметка, издадено от съответната банка.

d) Всеки Участник, получил EDENRED Mastercard, е необходимо да я регистрира на сайта на EdenRed (Идънред) за България (https://www.edenred.bg/). Всеки картодържател може да използва специфичните Услуги на Идънред, както са договорени и предлагани от „Идънред“, само след като премине през процедурата за създаване на Потребителски акаунт и удостоверяване на самоличността в Платформата Идънред. Общите условия на Идънред са налични на следния интернет адрес - https://www.edenred.bg/_dl/10 .

12. ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТСТЪПКИ

12.1 Всички Участници, натрупали минимум 10 000 точки, трябва да са попълнили в своя профил в Програмата следните задължителни полета, необходими за изпращане на заявените Инструменти или за получаване на Отстъпките по карта EDENRED Mastercard:

 • Име, презиме и фамилия по лична карта;
 • ЕГН;
 • Адрес за доставка.

12.2 При отказ на Участника да предостави посочените по-горе данни, същият не може да обмени натрупаните Точки за предлаганите от Организатора отстъпки.

12.3 Заявените от Участника Отстъпки/Инструменти ще бъдат изпратени на посочен от него адрес за сметка на Организатора, само за територията на България, в рамките на 10 работни дни, считано от датата на заявяването на Инструмента/Отстъпката.

12.4 В случай на непотърсена доставка повторното изпращане е за сметка на Участника, съгласно правилата на използвания лицензиран пощенски оператор.

12.5 В случай, че Инструментът/Отстъпката не е потърсена и след повторното изпращане, Участникът може да получи своята Отстъпка/Инструмент в  двумесечен срок, от връщането на пратката, на място в адреса по седалище и управление на Баумит България ЕООД, в гр. Елин Пелин.

12.6 Професионалните инструменти в Програмата не могат да бъдат заменени с техния паричен еквивалент или с какъвто и да е друг вид продукт, в рамките на програмата.

13. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

13.1 Организаторът не носи отговорност в случай че:

a) поради невъзможност да се идентифицира или поради други технически и/или юридически пречки Участникът и/или упълномощено от него лице не получи отстъпката в определените срокове;

b) поради форсмажорни обстоятелства и/или непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения е невъзможно отстъпката или част от нея да бъде предоставена.

13.2 Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации на Сайта, следствие от действие или бездействие на Участника.

13.3 Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани неправомерно за Регистрация в Програмата от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

13.4 Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на Участниците при или във връзка с провеждането на Програмата, поради извънредни обстоятелства или неизправности в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

13.5 Организаторът не носи отговорност спрямо участник, предоставил неверни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1 Дружеството Баумит България ЕООД, с ЕИК №: 121006242, седалище и адрес на управление: гр.  Елин Пелин – 2100, ул. България № 38, представлява Администратор на лични данни и обработва лични данни на Участниците в Програмата съгласно правилата, относно защитата и обработването на личните данни са описани в Общата политика за защита на личните данни на Баумит България ЕООД и Общите условия на Програмата.

14.2 Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, която пряко или непряко може да доведе до неговото идентифициране. Лични данни представлява информацията, която съвкупно с друга информация може да доведе до установяването самоличността на физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Такава информация може да бъде име, дата на раждане, ЕГН, адрес, номер на документ за самоличност, телефонен номер, имейл адрес, данни за здравословно състояние, онлайн идентификатори, данни за крайни електронни съобщителни устройства и др.

14.3 Лични данни на лица от страна на Участниците в програмата се събират и обработват единствено за целите на провеждането и администрирането на Програмата и с цел изпълнение на Програмата, както и за целите на отчетността на Организатора.

14.4 Лични данни на Участниците в Програмата се събират, обработват и съхраняват от Организатора в обема, посочен в т. 8 и т. 12 от Общите условия. Лични данни на Участниците, които същите предоставят доброволно и по собствена инициатива, могат де съдържат и в документи, касаещи рекламации, жалби, оплаквания и сигнали, адресирани до Администратора на лични данни/Организатора, респективно до Обработващия лични данни/Изпълнителя на Програмата. В случай, че публикуваните от Участниците снимки/изображения на фактури, ако съдържат и други данни, относно физическото лице, се приема, че лицето доброволно, съзнателно и информирано е предоставило тези данни на Организатора. Същото правило се отнася и за случаите, в които физическото лице предостави допълнителни, непоискани от Организатора свои лични данни и информация на администратора, под каквато и да било форма.

14.5 Лични данни на Участниците могат да бъдат обработвани от Организатора чрез такива операции като събиране, запис, организиране, структуриране, съхраняване, актуализиране и изтриване.

14.6 Данните на Участниците се обработват единствено за целите и до степента, необходима за провеждането и администрирането на Програмата (включително процедурата за подаване на рекламации и връчването на инструменти), както и за целите на отчетността на Администратора на лични данни/Организатора, освен ако Участникът изрази доброволно съгласие да бъдат обработвани и за други цели.

14.7 Личните данни на Участниците се обработват и съхраняват в сроковете на провеждане на Програмата и времетраенето на тяхното собствено участие в същата, включително сроковете, необходими за обработването на публикуваните фактури, начисляването на Точките, изпращането и получаването на Отстъпките. След приключване на Програмата данните могат да се съхраняват в периода на давност на гражданско-правните искове, посочен в правните разпоредби. Администраторът на лични данни може да обработва и съхранява получените данни, в хода на Програмата, за целите на неговата отчетност и обезпечаването на евентуални претенции в сроковете по данъчното и счетоводното законодателство.

14.8 Личните данни на Участниците в Програмата и Потребителите на Сайта ще се събират в обема, произтичащ от предоставянето и използването на услуги по електронен път, в това число данни, идентифициращи Участника в Програмата в неговия акаунт на уебсайта на Програмата, респективно Потребителя на Сайта, позволяващи да му се припише информация за начало и край, както и за обхват на използване на услугите, предоставяни по електронен път, чрез Сайта и в рамките на Програмата.

14.9 Всеки Участник в Програмата, има право на достъп до своите данни, право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, право на прехвърляне на данните, право на възражение, право на оттегляне на даденото съгласие за тяхното обработване по всяко време, право на жалба до Комисията по защита на личните данни.

14.10 Обработването на лични данни, „Баумит България“ ЕООД може да възложи на трето лице, представляващо Обработващ лични данни извън своята структура, което предоставя достатъчни гаранции за спазване изи

14.11 В рамките на изпълнение на Програмата, данните ще бъдат или могат да бъдат предоставени от Организатора при съответно задължение или за упражняване на негово законно право, на съответните органи, както и на доставчици на куриерски и пощенски услуги, информационна поддръжка, правно и счетоводно обслужване и защита на личните данни.

15. АВТОРСКИ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

15.1. Всички права запазени. Текстовете, снимките и видео-материалите принадлежат на групата Баумит. Репродукцията и издаването на цялото или части от него принадлежат на групата Баумит и не са разрешени за ползване без писменото ни съгласие. Някои интернет-страници на Баумит групата съдържат части, за които правата се държат от трети лица.

15.2. Организаторът дава право на Потребителите и на Участниците да ползват всички услуги, които са предоставени в Сайта, само и единствено за лични нужди, с нетърговска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Организатора или на трети лица, свързани пряко или косвено с текстовете, изображенията, графичното оформление или други материали  и обекти на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

15.3. Организаторът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор.

15.4. Закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права на Организатора, не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите от Дистрибутора на стоката.

15.5. С публикуване на информация в Сайта, Участникът в Програмата и Потребителят на Сайта декларира, че е носител на авторските ѝ права и предоставя безвъзмездно правото на Организатора да я използва и разпространява, с оглед осъществяването на своите законни права и интереси.

15.6. Всички предлагани от Организатора стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител, според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

15.7. Тази страница е създавана с голяма грижа и внимание. Въпреки всичко, Баумит не гарантира напълно липсата на грешки и неточности в информацията. Баумит не носи отговорност за вреди, които биха настъпили вследствие на някакво директно или индиректно ползване на съдържащата се в страницата информация, доколкото те не се дължат на умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.

15.8. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на външни линкове и съответно съдържание на форуми и чатове.

16. ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

16.1 Организаторът си запазва правото да променя Общите условия, като публикува същите на Сайта и уведомява съответно Участниците на посочените от тях имейл адреси.

16.2 Организаторът може да променя Списъка на инструментите по всяко време на Програмата. Промяната в Списъка не представлява промяна в Програмата за лоялност.

16.3 Участниците в Програмата ще бъдат информирани за всички промени в Сайта, на посочения от тях имейл адрес.

16.4 Програмата може да бъде спряна временно или прекратена предсрочно от Организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила или стопанска непоносимост, независещи от Организатора.

16.5 Програмата може да бъде прекратена, в края на всеки един Период на програмата, по решение на Организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната на Програмата.

16.6 При прекратяване по т. 15.3. Организаторът изчислява и информира на посочените от Участниците имейл адреси, за натрупаните от тях Точки и полагаемите им се отстъпки.

17. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

17.1 Споровете между Организатора и Участниците в Програмата, възникнали по повод или във връзка с изпълнението на Програмата се уреждат по взаимно съгласие.

17.2 Ако не бъде постигнато съгласие в срок от 7 дни, след като една от страните е уведомила другата за желанието си да уреди спора, последният се решава от компетентния съд.

17.3 В случай че за някой от участниците бъде доказано от Организатора и/или неговите партньори, че е получил отстъпка с помощта на измама, Организаторът има право да търси обезщетение за направените разходи.

18. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

18.1 Всеки Участник има право да отправи жалба, запитване или възражение, във връзка с участието си в Програмата. Жалбата, запитването или възражението се подават в писмена форма, до адреса на Организатора: info@baumit.bg, както и на адреса по седалище и управление на Организатора -  гр.  Елин Пелин – 2100, ул. България № 38, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.

18.2 Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 работни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага настоящите Общи условия. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.